Täze önümler

 • Disposable surgical oral sponge swab stick

  Bir gezek ulanylýan hirurgiki agyz gubkasy taýagy

  Agyz boşlugynyň ujy we taýakdan ybarat.Ujy elmydama köpük kellesi ýa-da dokalan mata bilen gubkadan ýasalýar.Tutga plastmassa, agaçdan ýa-da zerur bolşy ýaly.Reňk islege bagly däl.Şekil özleşdirilipdir, üçburçluk, erik, gül, ýyldyzlar, zigzag we ş.m. bolup biler. Ölçegi, dykyzlygy hem isleýşiňiz ýaly düzülip bilner.Uzynlyk hem islege bagly däl.Önümçiligimizde lukmançylyk, gündelik saglygy goraýyş, optiki we elektronikany arassalamak üçin 30-a golaý görnüş bar.Softumşak, gowy duýgur duýgy, comfo ...

 • Portable Deep Respiratory Exerciser 3 Balls Spirometer Lung Training Medical Device

  Göçme çuňňur dem alyş maşklary 3 top spi ...

  Dem alyş maşklary (Dem alyş maşklary), dem alyş ukybyny ösdürmäge, gowulaşdyrmaga we goldamaga kömek edýär.Bu dem alyş maşklary (dem alyş maşklary) garaşsyz we gözegçilik edilýän dem alyş gimnastikasy üçin ýasalýar.Hususan-da, ýatmadyk hassalar üçin amatlydyr.Şeýlelik bilen, ýüzleý we şonuň üçin dem almagyň ýeterlik bolmazlygy öýkeniň aşaky bölekleriniň ýeterlik däl hereket etmegine sebäp bolýar.Mümkin, sekresiýalaryň toplanmagy bolup biler (esasanam galp ...

 • 100% Medical Grade PVC Closed Wound Drainage System Spring Type High quality for surgical single use

  100% Medisina derejeli PVC ýapyk ýara drena Sy Sy ...

  Closedapyk ýara drena system ulgamy hökmünde, elmydama dürli görnüşli amallardan soň ýapylýan görnüşli zeýkeşleri kabul etmegi talap edilýän hassalar üçin negatiw basyş bilen suwuklygy akdyrmak we saklamak üçin ulanylýar.Usula salgylanyp, birnäçe maslahat bar.A. waradan drena tube turbasy, ýaradan 3 sm uzaklykda iň amatly ýer.B. Zeýkeş turbasynyň ujunyň ýaranyň içinde gömülen degişli uzynlyga çenli.C. Dikiş ýarasyny tiker we drena tube turbasyny düzer ...

Önümleri maslahat beriň

Medical Grade PVC Hollow Closed Wound Drainage System

Lukmançylyk derejeli PVC boş ýapyk ýaranyň drenajy ...

Osedapyk ýaraly drena System ulgamynyň boş görnüşi turba, konteýner, negatiw basyşly drena main esasy bedeni we bir taraplaýyn klapan lukmançylyk silikonyndan ýa-da PVC-den ybaratdyr. Birikdiriji turba lukmançylyk silikonyndan ýa-da PVC-den birleşdirilýär. PP, PVC ýa-da ABS-den ýasalan poslamaýan polatdan ýasalan önüm.Ewakuatoryň birnäçe görnüşi - 200cc ýa-da 400cc we ş.m. bar we 7FR-den 18FR-a çenli trokaryň ululygyny saýlamak has köp bolýar.Omörite hem hoş geldiňiz.We ...

100% Medical Grade Disposable Latex Foley Catheter All Sizes for Hospital Use

100% lukmançylyk derejesi bir gezek ulanylýan Lateks Foli Kathe ...

Lateks foleý kateter, ýokary biokompatisiýa bilen 100% lukmançylyk derejeli lateksden ýasalýar.Ol rentgen detektiw çyzgyly silikon bilen örtülen turbadan we dürli reňkdäki PVX ujundan ybarat.Turba 270mm (çaga we aýal üçin) we 400mm (erkek ulular üçin).Maslahat hem dürli görnüşde - 1 taraplaýyn, 2 taraplaýyn we 3 taraplaýyn;couvelaire, dufour, delinotte, haematuria, couvelaire .. Mundan başga-da, şarlar dürli cc-lerde bar.Foli kateter urologiýa, içerki lukmançylyk bölümlerinde ulanylýar ...

Medical Grade Disposable Silicone Foley Catheter

Lukmançylyk derejesi bir gezek ulanylýan silikon foliý kateter

Silikon foleý kateter, rentgen detektiv çyzygy we dürli reňkdäki PVC ujy bilen silikon bilen örtülen turbadan durýar.Turbanyň uzynlygy mydama 270mm (çaga we aýal üçin) we 400mm (erkekler üçin)Maslahatyň hem dürli görnüşleri bar - 1 taraplaýyn, 2 taraplaýyn we 3 taraplaýyn.Mundan başga-da, 3-5cc, 5-10cc, 5-15cc, 15-30cc bilen şarlar bar.Omörite hem hoş geldiňiz.Foli kateter bölümlerde ulanylýar ...

Disposable PGA PGLA 910 Absorbable Surgical Suture

Bir gezek ulanylýan PGA PGLA 910 siňdirip bolmaýan hirurgiki tikiş

Poliglaktin tikişi, gyrmyzy reňkdäki örülen we örtülen sintetiki siňdirilýän tikiş bolup, polikaprolakton we kalsiý stearat örtügi bilen poliglikolik kislotadan ýasalýar.Poliglaktin 910 tikişleri, implantasiýa 14 günüň dowamynda başlangyç güýjüň takmynan 70% -iniň dartyş güýjüni saklaýar. Siňdiriş prosesinde mikroskopik görnüşdäki dokumanyň reaktiwligi iň pesdir.Absorbsiýa, 56-70 günüň dowamynda tamamlanan gidrolitiki hereket arkaly ýüze çykýar.Dokma koaptati-de ýygy-ýygydan ulanylýar ...

HABARLAR

 • Orta ýaşdaky depressiýa bilen Tau çökgünliginiň arasynda nähili baglanyşyk bar?

  UT Health San Antonio we onuň hyzmatdaş guramalarynyň gözlegçileriniň geçiren täze gözlegine görä, depressiw alamatlary bolan orta ýaşly adamlar APOE atly belok göterýärler.Epsilonda 4-nji mutasiýa, beýniniň moo gözegçilik edýän ýerlerinde tau gurluşyny döredip biler ...

 • COVID-19-yň uzak möhletli dowamy

  Jennifer Mihas işjeň durmuş ýörelgesine, tennis oýnap, Sietlde aýlanyp ýördi.2020öne 2020-nji ýylyň martynda COVID-19 üçin oňyn synag geçirdi we şondan bäri syrkawlaýar.Şu wagta çenli ýüzlerçe metr ýöremekden ýadady we demini aldy ...

 • Şokolad barada aýdylanda bolsa, wagtyň hemmesi hakda!

  Şokolad sizi semiz edýärmi?Bu barada şübhe ýok ýaly.Sugarokary şekeriň, ýagyň we kaloriýanyň nyşany hökmünde diňe bir şokoladyň dieteriň gaçmagyna ýeterlikdir.Emma indi Garward uniwersitetiniň gözlegçileri şokolad iýmegiň öz wagtynda ...

 • brand-2
 • brand-4
 • brand-6
 • brand-7
 • logo
 • brand-3
 • brand-8
 • brand-5
 • Avner
 • MONUX
 • Remedi
 • X-MED-READY-VACUUM